تیم بین المللی

Istanbul Ticaret University

alialtug

Doç. Dr. Ali Altuğ Biçer

International Office Director

bahrisarp

بحری سرپ یلماز

متخصص

مدیر روابط بین دفتر بین المللی و شرکای آن برای جذب دانشجو. او از مدیر دفتر بین الملل برای توسعه کسب و کار پشتیبانی اداری می کند و روابط را با سایر واحدهای دانشگاه هماهنگ می کند.

ahmetyusuf

Ahmet Yusuf Özdemir

Specialist

Specialized in coordinating the Acceptance and Registration procedures for prospective international students. As well as, he is working on the international partnership agreements and collaborative projects. He promotes the University at key events such as education fairs.

YAÖ

Yasin Atakan Özkan

Specialist

Specialized in coordinating the Conditional Letter and Registration procedures for prospective international students. He also deals with the process of submitting the residence documents of the students to the immigration office. He promotes the University at key events such as education fairs.

Kadir Gürek

Assistant Specialist

He assists students with matters related to university cards and residence permit documents.

محصلین دستیار

Hana Gamil Ali

Sub Saharan Africa Student Representative

Pyschology Student

Languages

Arabic, English, Turkish, French, Somalian, Afar, Spanish

Abdullah Salami

Central Asia Student Representative

Mathematics Student

Languages

Turkish, Uzbek, Persian, English

Yazgı Bülbül

Americas & Europe Student Representative

Political Science and Internatioanl Relations Student

Languages

English, Turkish

آیسلطان کورمانکول

نماینده دانشجویان آسیای میانه

دانشجوی مهندسی کامپیوتر

زبان ها

روسی، قزاقستانی، ترکی، انگلیسی

اولا آقا

نماینده دانشجویان خاورمیانه و شمال آفریقا

دانشجوی مدیریت بازرگانی

زبان ها

عربی، ترکی، انگلیسی

آیا آماده هستید تا در TICARET استانبول ثبت نام نمایید؟